Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Работата на Владата е тајна за граѓаните!

Во Република Македонија Владата смета дека транспарентнпст и отчетност значи рекламирање на телевизиските екрани. Затоа сакаме да ја пптсетиме Владата дека таа е должна да ја информира јавноста за својата работа, односно за политиките кои ги креира, пред сè преку пристапот до документите.

Работата на Владата е тајна за граѓаните!

Решение за одбивање пристап (.pdf)