Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Случај 04

Фотокопија од Годишниот финансиски извештај за 2010, согласно член 27 и член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии и број на Службен весник на РМ во кој истиот е објавен согласно став 2 од член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба | Пресуда | Жалба | Пресуда на Виш Управен суд

Жалба

Поради неовозможување пристап до информација – молчење на администрација

Ургенција

Бараме во рок од 7 дена од приемот на ова барање да одлучите по нашата жалба.

Решение на Комисијата

Жалбата изјавена од Транспарентност Македонија, против политичката партија Либерално демократска партија по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер, се отфрла.

Тужба

Против Решение бр.07-211 од 21.10.2011 година.

Пресуда

Жалба

Против: Пресуда на Управен суд У-5 бр.1335/2011

Пресуда на Виш Управен суд

Жалбата на тужителот, се одбива како неоснована.