Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Случај 04

Дали Државната комисија за спречување на корупцијата поднесе барања за поведување на прекршочна постапка против организаторите на изборни кампањи за локалните избори од март 2013 година, односно спроведе постапка за порамнување со организаторите на изборни кампањи кои постапиле спротивно на член 84-б и 85 од Изборниот законик, односно недоставиле финансиски извештаи за изборната кампања? Доколку одговорот е потврден, бараме фотокопии од поднесените барања, односно поведените постапки за порамнување?

Барање | Oдговор на барање