Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Случај 02

Дали Државниот завод за ревизија утврди неправилности во финансиските извештаи на организаторите на изборни кампањи за локалните избори од март 2013 година и поднесе барање за поведување на прекршочна постапка или пријава до надлежниот јавен обвинител согласно член 85 од Изборниот законик?

Доколку одговорот е потврден, бараме и фотокопии од поднесените барања/пријави.

Барање | Одговор на барање