Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Случај 03

Дали Државниот завод за ревизија врз основа на член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии даде предлог до министерот за правда за донесување одлуки за запирање (суспензија) на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на оние политички партии кои не ги исполниле обврските за 2011 и 2012 година предвидени во членовите 16, 25, 26 став 3 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии? Доколку одговорот е потврден бараме фотокопии од поднесените предлози.

Барање | Одговор