Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Случај 05

Дали Министерот за правда по предлог од страна на Државниот завод за ревизија донесе одлуки за запирање (суспензија) на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на оние политички партии кои не ги исполниле обврските за 2011 и 2012 година, предвидени во членовите 16, 25, 26 став 3 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии? Доколку одговорот е потврден, бараме фотокопии од донесените одлуки.

Барање | Одговор на барање