Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Случај 07

 

Фотокопија од вкупните финансиски извештаи за изборната кампања за локалните избори одржани на 24 март 2013 година на сите организатори на изборни кампањи кои ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик како и Листа на организатори на изборни кампањи кои не ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик.

Барање | Известување | Повторно барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата

Известување

Повторно барање

Жалба

Ургенција

Решение на Комисијата

Жалбата изјавена од Транспарентност Македонија се уважува и се задолжува Државната комисија за спречување на корупција, на барателот да му ја достави бараната информација.