Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Случај 05

Фотокопија од годишните сметки за финансиско работење за 2012 година на сите политички партии во РМ кои истите ги доставиле согласно член 26 од Законот за финансирање на политичките партии и листа на политички партии кои не ја исполниле обврската согласно член 26 од Законот за финансирањето на политичките партии.

Барање | Жалба | Одговор на барање | Известување | Заклучок

Жалба

Одговор на барање

Известување

Заклучок

Се запира постапката по Жалбата изјавена од Транспарентност Македонија, поради тоа што барателот ги добил бараните информации.