Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Случај 01

 

Фотокопија од годишните сметки за финансиско работење за 2012 година на сите политички партии во РМ кои истите ги доставиле согласно член 26 од Законот за финансирање на политичките партии и листа на политички партии кои не ја исполниле обврската согласно член 26 од Законот за финансирањето на политичките партии.

Барање | ИзвестувањеОдговор на известување | Решение за одбивање на пристап | Жалба Ургенција | Тужба | Решение на КОМСПИ