Рок за одговор

Во рок од 30 дена надлежната институција е должна да Ви ги даде побараните информации или да го одбие Вашето барање со образложение. Ве молиме одберете ја соодветната опција по приемот на одговорот или истекот на законски загарантираниот рок:

Добив одговор од надлежната институција. Моето барање е прифатено.

Добив одговор од надлежната институција. Моето барање е одбиено.

Не добив никаков одговор.

Пред истекот на 30 дена добив известување дека на институцијата и се потребни дополнителни 10 дена.